Expoziția personală a pictorului Vasile Movileanu în sala UAP -(6-20 martie1998)

În perioada 6-20 martie 1998, Galeriile UAP din bul. Ştefan cel Mare, 3 au găzduit expoziţiile personale ale lui Vasile Movileanu şi Grigore Sultan.

Primele de acest gen şi cu însemnătate notorie în activitatea de creaţie a plasticienilor, apariţiile respective în public au reflectat pregnant preferinţele tematice şi stilistice ale acestora.

Vasile  Movileanu, galeria Brincusi, UAP, expozitie

 

Vasile Movileanu

Plastician cu o vastă şi fructoasă participare la expoziţii, în deosebi după absolvirea, în anul 1987, a Facultăţii de grafică de carte a Institutului Poligrafic din Moscova, Vasile Movileanu a expus lucrări ce îmbină un vast spectru de opţiuni stilistice atât în genul graficii de şevalet, cât şi în grafica de carte.

Autor al ilustraţiilor la mai mult de douăzeci de cărţi, printre care”Theseu, fiul Gloriei” de Menelaos Ludemis, ”Alfabetul vesel” şi ”Cartea ghioceilor” de Grigore Vieru, ”Ploaie desculţă” de Aurel Ciocanu, ”De unde a venit Guguţă” de Vladimir Corchin, ”Mărul de aur” de Valeria Grosu, ”Dumbrava minunată”, ”Aventurile şahului”, ”Lizuca”, ”Ianoş Năzdrăvan”, ”Mărţişor”, ”Trei poveşti minunate” de Mihail Sadoveanu, apoi un şir de basme populare ( ”Alistar Făt-Frumos”, ”Poveşti nemuritoare”, ”Poveşti populare poloneze”, precum şi alte volume reprezentative pentru copii, pictorul apare drept un promotor fidel al graficii de carte ca simbioză informativ- arhitectonică a textului şi imaginii.

Lucrările lui denotă un înalt grad de cunoaştere a principiilor de structurare compoziţională, o orchestrare subiectuală interesantă bazată pe observaţii proprii a vieţii, cunoaşterea specificului psihologic al lumii copilului. În acest gen al creaţiei graficianul detaliază conştient lumea obiectuală prin intermediul utilizării eficiente a contrastelor coloristice armonizate şi a intervenţiilor liniare sau haşurate duse cu peniţa, pledînd pentru o mai bună atragere a micului cititor în lumea miraculoasă a basmului.

În grafica de şevalet, practicînd monotipia, tehnica guaşului şi a acuarelei, plasticianul îşi deschide opţiunile tematice şi în mod deosebit preferinţele stilistico-tehnologice, generînd aspiraţii personale orientate spre generalizarea conceptuală a lumii, reprezentată plastic prin expresii tectonice, textuale şi jestualitate.

În lucrările lui Vasile Movileanu tema serveşte numai ca suport meditativ şi cheie de descifrare a frămîntărilor ideatice ale plasticianului, exprimate pregnant prin intermediul mijloacelor de expresie plastică la contactul acestea cu lumea.

Sunt semnificative în acest context lucrările ”Creatorul”, ”Pictorul la natură”, ”Chemare”, în care personajul ca element informativ central al imaginii este tratat distinctiv:

  • poartă valori meditative graţie plasticii formelor şi încadrării într-un spaţiu dinamic ale cărui elemente sunt dirijate concentric în formatul pe verticală;
  • poartă expresii gestuale pronunţate ce relevă interacţiuni integrative sintetice ale personalităţii artistice cu peisajul, relevînd un univers dinamic şi expresii semantice descriptive obţinute prin utilizarea largă a contrastelor tonale, coloristice, textuale;
  • exprimă afecţiunea înălţării, contopirii şi iluminării prin propriile energii purificatoare a spaţiului primordial.

O bună parte din lucrări o reprezintă peisajul şi natura statică ca motive ale experimentului plastic cu acuarela, în care materialul deschide întreaga plentitudine estetico-expresivă. În ”Compoziţie cu biserică”, bunăoară, dinamismul ritmurilor obiectuale, jestualitatea tehnologică pronunţată, structurarea compoziţională, armonizarea contrastelor coloristice prin intermediul griurilor complexe provenite în urma incursiunilor tuşelor de negru cu funcţii structural- constructive, reflectă o lume dinamică a interacţiunilor spaţial-temporare în permanentă schimbare.

Peisajul în creaţia lui Vasile Movileanu este ”sacralizat” graţie structurării compoziţionale specifice, distinctive în diferite lucrări şi a utilizării largi a efectelor de culoare, lumină şi semitonuri ( ”Dimineaţă”, ”Iarna”, ”Ţărm în apus”, ), dar poartă şi valori dramatice atinse prin contrapuneri semantice obiectuale, (”Ţărm cu peşti”).

Naturile statice poartă amprenta predilecţiei artistului atât spre valorificarea jestualului şi simbiozei coloristice, cât şi spre reprezentarea dimensiunilor dramatice ale existenţei, fapt ce relevă opţiuni semantice îndreptate spre explorarea unui vast şi polivalent spectru valoric caracteristic lumii înconjurătoare.

Naturile statice ”Flori de hârtie cu zămos”, ”Natură statică cu măcieş” sunt lucrările în care acuarela ca material plastic îşi deschide cu plentitudine posibilităţile artistice. O altă sonoritate o are acest material în ”Natură statică cu scoici”. Aici materialul vine să promoveze pe prim plan obiectualitatea, care generează complexitatea conceptuală, ideatică a meditaţiilor artistului asupra lumii. În această lucrare obiectul de reprezentare poartă în mod deosebit esenţe simbolice de o înaltă tentă dramatică.

Creaţia lui Vasile Movileanu, fiind orientată spre valorificarea posibilităţilor de expresie ale mijloacelor plastice, exprimă, tot odată, cu prisosinţă şi valorile spirituale general-umane spre care tinde consumatorul contemporan.

P.S. Expoziţia personală a lui Vasile Movileanu a fost bine primită de publicul de la Chişinău atât graţie unui aranjament optimal al  acesteia în cadrul Sălii de Expoziţii, cât şi a simbiozei lucrărilor grafice cu sculptura lui Grigore Sultan, ale cărui lucrări, în deosebi cele în piatră, se caracterizează prin rafinate generalizări formale şi valori semantice de alură romantică. Este regretabil faptul că tânărul sculptor şi-a retras, înainte de termen, lucrările din Sala de Expoziţii, fapt inadmisibil, după părerea mea, dacă luăm în consideraţie că conceptul iniţial de organizare spațială ce prevedea simbioza ambelor expoziţii personale, a fost puţin ştirbit.

ATELIER, (Publicaţie a Uniunii Artiştilor Plastici din Rebublica Moldovei), Nr. 3-4 (8-9), martie-aprilie 1998, EXPOZIŢII, Constantin Spînu, pagina 2